martes, 7 de julio de 2009

adrnnt ngj

la teua embestida poderosaVejem avui aquesta peça de Lucania, en fotografia de Coin Archives, amb la seua senzilla transliteració "adrnnt_n(t)gj".

Les monedes pateixen sense dubte l´acció de la mà de l´home i en aquest cas, algú s´hi va capficar a llevar el signe res, deixant només la seua trista ombra. També ho va fer amb l´altre signe, més que probable tau.

El verbal [adar], ésser magnífic, il.lustre; molt comú en l´epigrafía, que assenyala la magnificiencia de la peça, amb el doble sentit, aplicat al bou. S´hi pot comparar amb Ezequiel 17,8 "gpn", vinya espléndida. Aquest verbal donà lloc al nom "eder", valua, preu.

El verbal [nagaj], acornear, embestir; que embist, bravo, indómit; s´hi deu referir al bou en principi i enllaça amb el guerrer, el seu geni davant la batalla, disposat al combat.

D´altra banda, el verbal s´hi utilitzava de més antuvi en les emissions hebrees dels íbers, "pdmgj", llegint "pd_mgj", amb els mateixos valors i més enllà també n´hi ha una lectura prosaica, donat que el colp de l´animal també és equiparable a l´acte del colp de martell, l´encunyament.La nota censuradad/suprimida per la nova inquissició,a Forum Ancient Coins estava en anglés, ò spanenglish:


This coin (photo from Coin Archives), "adrnt_ngj", from Lucania, has one evidence of their manipulation. Simbol res seems have been removed. We have your position and their shape, and we could see their "rest".

The execution of first "nun" mygth be read double "nun"; that is "adrnnt_ngj". There is another problem, betwen nun and guimel, there is another possible removed simbol.

One hypothesi, with tau,"adrnt_ntgj", ist the most probably, because tau don´t change their meaning.

We haven´t any problem to read "adrnt", powerfull. That legendum links with both, bull and man,

The verb "ngj" [nagaj], to assalt, to attack, to charge, is one evident reference to the bull, and the warrior or soldier.

This coin use one ephigraphie similar to the others iberics coins from Spain, "pdm_gj". We could consideer that the action for to coin, is the same action for these three characters, bull, man and printer.

Best regards.

No hay comentarios:

Publicar un comentario